Koostööleping Eesti Muuseumiühinguga


Eesti Muuseumiühing (EMÜ) ja Eesti Konservaatorite Ühing (EKÜ) allkirjastasid 17. veebruaril 2012. a koostöölepingu, et tõhustada omavahelist infovahetust, laiendada mõlema ühingu liikmete erialase täiendkoolituse võimalusi ning parendada muuseumivarade säilimist. 

Lepingupooled ühendavad oma jõu ja kompetentsi taotlemaks vahendeid koolitusalaste ja uurimuslike projektide läbiviimiseks, mõlema ühingu liikmed saavad võrdsetel alustel osaleda EKÜ ja EMÜ poolt korraldatavatel erialastel täiendkoolitustel. EKÜ viib muuseumides läbi talgupäevi ja muid kultuuriväärtuste säilitamisega seotud projekte, kaasates sellesse tegevusse ka EMÜ liikmeid ning konsulteerib ja juhendab EMÜ liikmeid museaalide säilitus- ja konserveerimisteemaliste probleemide ennetamisel ja lahendamisel.

2011. aastal sõlmis EKÜ sarnase koostöölepingu Tartu Kõrgema Kunstikooliga.